PANAYAN

ANG KASOGOAN SANG DIOS

Dili ka maghuput sing liwan ngo mga dios sa atubangan Ko.

Dili ka maghimo nga sa imo sing larawan nga tinigban, bisan ano nga butang nga kaangay sang didto sa ibabaw sang langit, kon sang diri sa idalum sang duta, kon sang yara sa tubig sa idalum sang duta. Dili ka magsimba sa ila, bisan magalagad sa ila: kay Ako amo ang Ginoo nga imo Dios, Dios nga maimon, nga nagaduaw sang kalainan sang mga ginikanan sa mga anak tubtub sa ikatlo kag sa ikap-at nga kaliwatan sang mga nagadulumut sa Akon: kag nagakalooy sa linibolibo sa mga nagahigugma sa Akon, kag nagabantay sang Akon mga sogo.

Dili mo paggamiton ang ngalan sang Ginoo nga imo Dios sa wolay kapuslanan, kay indi pagkabigon sang Ginoo nga wala sing sala ang maggamit sang lya ngalan sa wala sing kapuslanon.

Panumduma ang adlaw nga Sabado sa pagpakabalaan sa iya. Sa anum ka adlaw magpangabudlay ka, kag magahimo ka sang tanan nga imo buluhaton. Apang sa ikapito nga adlaw amo ang Sabado sang Ginoo nga imo Dios: indi ka maghimo sing bisan ano nga buluhaton, ikaw bisan ang imo anak nga lalaki, bisan ang imo amok ngo babae, bison ang line sologoon nga lalaki, bison ang line sologoon nga babae, bisan ang imo kahayupan, bisan ang dumoloong nga yara sa sulud sang imo mga gawang. Kay sa anum ka adlaw gintugo sang Ginoo ang langit kag ang duta, ang dagat kag ang tanan nga yara sa ila, kag nagpahuway Sia sa ikapito nga adlaw: ngani, ginpakamaayo sang Ginoo ang ikapito nga adlaw, kag ginpakabalaan Niya ini.

Tahora ang imo amay kag ang imo iloy agud nga maglawig ikaw sa duta nga pagaihatag sa imo sang Dios.

Dili ka magpatay.

Dili ka magpanglahi.

Dili ka magpangawat.

Dili ka magsaksi sing butig batok sa imo masigkatawo.

Dili mo pagkaibogan ang balay sang imo masigkatawo, dili mo paghandumon ang iya asawa, bisan ang iya sologoon ngo lalaki, bisan ang iya sologoon nga babae, bisan ang iya baka, bisan ang iya asno, bisan ano nga butang nga iya.

(Eksodo 20:3-17)